با خدا باش و پادشاهی کن

متن بسیار زیبا و توحیدی با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هر چه خواهی کن .

Showing all 4 results